Har patienten forsøgt selvmord?

 

  • Bring patienten til nærmeste somatiske skadestue, evt. via ambulance 112.
  • Hvis patienten ikke ønsker at blive bragt til somatisk skadestue og situationen er livstruende kontaktes politiet via 112/114

Har patienten selvmordstanker eller selvmordsadfærd/selvmordsforsøg

Vurder om patienten har behov for at blive indlagt via Psykiatrisk Akutmodtagelse. Du kan finde selvmordsrisikovurdering i de kliniske vejledninger. Eller orientere dig i sundhedsstyrelsens hæfte vedr. vurdering og visitations af selvmordstruede patienter.

Risikovurdering

Trin 1a: Basal risikovurdering
Patienten skal altid først screenes ud fra nedenstående 8 spørgsmål

BEMÆRK: Hvordan spørgsmålene afdækkes, afhænger af den enkelte situation og den pågældende patients psykiske tilstand. Det er ikke et krav, at spørgsmålene formuleres direkte til patienten. I de afgrænsede tilfælde, hvor direkte spørgsmål til patienten findes uhensigtsmæssig, må spørgsmålene til en vis grad besvares ud fra et klinisk skøn.
• Har patienten aktuelt selvmordstanker?
• Har patienten aktuelt selvmordsplaner?
• Fremstår patienten i væsentlig grad forpint og i væsentlig
grad præget af håbløshed og sortsyn, ude af stand til at
angive grunde til fortsat at leve?
• Er patienten præget af svær impulsivitet eller agitation?
• Har patienten på noget tidspunkt i sit liv forsøgt selvmord?
• Fremstår patienten utroværdig, når det kommer til at tage
afstand fra selvmordshandlinger?
• Er der for nyligt sket væsentlige ændringer i patientens livsomstændigheder
eller psykiske tilstand?
• Er der tegn på, at pårørende har udtrykt bekymring for,
at patienten vil forsøge selvmord?

Trin 1b: Udvidet risikovurdering

Følgende områder afdækkes i det omfang, det skønnes relevant for at understøtte risikovurderingen og konklusionen:
• Suicidal anamnese
• Aktuel selvmordsrisiko
• Beskyttende faktorer

Benyt evt. hjælpespørgsmål i retningslinjen. Suicidal anamnese dokumenteres særskilt i sygdomshistorik. Aktuel selvmordsrisiko dokumenteres som prosatekst og beskyttende faktorer dokumenteres.

BEMÆRK: Pårørende kan med fordel inddrages i vurderingen, mhp. at bidrage med vigtige supplerende oplysninger.

Trin 1c: Intentionsgrad ved evt. selvmordsforsøg

Hvis patienten i perioden op til eller under aktuelle behandlingskontakt har forsøgt selvmord, skal intentionsgraden ved forsøget belyses gennem hjælpespørgsmål i retningslinjen, der besvares samlet med prosatekst..

BEMÆRK: Man kan inddele intentionsgrad ved selvmordsforsøg i lav, middel eller høj. Jo flere spørgsmål, der kan besvares bekræftende, jo højere er intentionsgraden.

Trin 2, Konklusion

Ud fra Trin 1a (og evt. Trin 1b og Trin 1c) foretages en samlet klinisk vurdering af patientens aktuelle selvmordsrisikoniveau.

BEMÆRK: Man skal vælge det risikoniveau, der er indikationen for/årsagen til de handlingsmæssige konsekvenser, man drager – ikke risikoniveauet som det vurderes at være efter at have iværksat beskyttende foranstaltninger.

Trin 3, Handlingsmæssige konsekvenser

På baggrund af risikovurdering og risikoniveau drages handlingsmæssige konsekvenser mhp. at forebygge selvmord og selvmordsforsøg. Forebyggelsen består i forskellige grader af beskyttelse (f.eks. sikkerhedsplan, pårørendeinddragelse, indlæggelse, ordination af observationsfokus og frekvens, skærmning). Hvis patienten ikke kan eller vil samarbejde om relevante selvmordsforebyggende tiltag, vurderes det, om der er indikation for tvangsforanstaltninger.